Trustpilot
Vstúpiť
Slovak

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky predaja a nákupu digitálnych mien poskytovaných spoločnosťou MarketerIT s.r.o., Cez ohrady 738/33, 911 05 Trenčín, IČO: 50 772 619

 

Článok 1. 

 1. Úvodné ustanovenia:

 

 

 

 

 

 

 1. Výklad pojmov:

zrealizovať prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk a cez automaty BITCOINMAT

slúži na príjem alebo výdaj kryptomien;

- je možné ju vytvoriť priamo v obojsmerných automatoch BITCOINMAT 

- alebo návod na vytvorenie peňaženky nájdete aj na portáli www.bitcoinmat.sk :

http://www.bitcoinmat.sk/clanky-a-oznamy/kde-zalozit-bitcoin-penazenku/

MarketerIT s. r. o., Cez ohrady 738/33, 911 05 Trenčín, IČO: 50772619

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34490/R

MarketerIT s. r. o., Cez ohrady 738/33, 911 05 Trenčín, IČO: 50772619

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu trenčín, Oddiel: Sro, V ložka č. 34490/R

  formulára súhlasí s VOP a využíva poskytované služby prostredníctvom

  portálu www.bitcoinmat.sk a cez automaty BITCOINMAT

 

 1. Upozornenie:

 

 

 

 

 

Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto VOP.

 

 

 

 

Článok 2. 

 1. Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien cez portál www.bitcoinmat.sk 

Nákup kryptomeny je realizovaný:

 1. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazníkom
 2. vykonanou identifikáciou podľa čl. 5 v týchto VOP
 3. zaslaním platobných inštrukcií pre úhradu kúpnej ceny 
 4. zložením príslušnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet obchodníka v závislosti od typu transakcie
 5. kontaktovaním zákazníka zo strany obchodníka a oznámením aktuálneho výmenného kurzu do 72 hodín od prijatia kúpnej ceny na príslušný bankový účet  a to odoslaním emailovej správy na email zákazníka uvedený v objednávkovom formulári 
 6. odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka do 15 minút od odoslania kurzu obchodníkom
 7. následným poukázaním dohodnutého množstva kryptomeny na kryptomenovú adresu zákazníka uvedenú  v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú

 

Predaj kryptomeny je realizovaný:

 1. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazníkom
 2. vykonanou identifikáciou podľa čl. 5 v týchto VOP
 3. zaslaním platobných inštrukcií pre zloženie kryptomeny
 4. zložením kryptomeny  na účet kryptomenovej adresy obchodníka 
 5. kontaktovaním zákazníka zo strany obchodníka s oznámením aktuálneho výmenného kurzu do 72 hodín od prijatia kúpnej ceny na kryptomenovú adresu obchodníka a to odoslaním emailovej správy na email zákazníka uvedený v objednávkovom formulári 
 6. odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka do 15 minút od odoslania mailu obchodníkom
 7. následným poukázaním príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú

 

 1. Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien cez automaty BITCOINMAT 

Nákup kryptomeny je realizovaný:

 1. zvolením príslušného tlačidla v automate pre nákup kryptomeny
 2. prečítaním a potvrdením VOP
 3. zadaním čiastky v €, pričom minimálna hodnota pre predaj kryptomeny je 50€
 4. oskenovaním QR kódu t.j. kryptomenovej peňaženky automatom
 5. vložením požadovanej sumy v €, pričom minimálna bankovka musí byť 50€
 6. stlačením tlačidla hotovo

 

Predaj kryptomeny je realizovaný:

 1. zvolením príslušného tlačidla v automate pre predaj  kryptomeny
 2. prečítaním a potvrdením VOP
 3. zadaním čiastky v €, pričom minimálna hodnota pre predaj kryptomeny je 50€
 4. vydaním lístku s pokynmi, na akú kryptomenovú adresu poslať daný počet kryptomeny
 5. oskenovaním QR kódu na danom lístku mobilom a odoslať tak kryptomenu na adresu obchodníka
 6. prijatím sms s upozornením o realizácii transakcie
 7. zvolením príslušného tlačidla v automate pre výber hotovosti
 8. oskenovaním QR kódu na danom lístku automatom
 9. vyberiete svoju hotovosť z podávača

 

 1. Aký kurz používame?

 

 1. Spôsob úhrady kúpnej ceny pri transakciách cez portál www.bitcoinmat.sk 
 1. bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno v prípade nákupu kryptomien 
 2. vkladom hotovosti na prepážke banky v prípade nákupu kryptomien pod vlastným menom
 3. odoslaním príslušného množstva kryptomien z vlastnej kryptomenovej adresy zákazníka na kryptomenovú adresu obchodníka v prípade predaja kryptomien

 

 

 

Článok 3. 

 1. Práva, povinnosti a zodpovednosť obchodníka

 

 1. Práva, povinnosti a zodpovednosť zákazníka

 

 

Článok 4. 

 1. Zrušenie objednávky  a odstúpenie od zmluvy cez portál www.bitcoinmat.sk 

 

Článok 5. 

 1. Identifikácia zákazníka a ochrana osobných údajov

 

 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby
 2. Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO
 3. Trvalý pobyt alt. sídlo
 4. Platnú e-mailovú adresu
 5. Bankovú účet v tvare IBAN
 6. Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)
 7. Telefónny kontakt
 8. Doklad totožnosti
 9. Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré obchodník považuje za nevyhnutné

 

 

 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby
 2. Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO
 3. Trvalý pobyt alt. sídlo
 4. Platnú e-mailovú adresu
 5. Bankovú účet v tvare IBAN
 6. Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)
 7. Telefónny kontakt
 8. Doklad totožnosti
 9. Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré obchodník považuje za nevyhnutné


 

 

 

 1. sa zákazník odmietne podrobiť identifikácii
 2. ak nie je identifikáciu z iného dôvodu možné vykonať
 3. ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých zákazníkom
 4. ak má pochybnosti o pravosti predložených dokladov

 

 

 

 

 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby
 2. Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO
 3. Trvalý pobyt alt. sídlo
 4. Platnú e-mailovú adresu
 5. Bankový účet v tvare IBAN
 6. Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)
 7. Telefónny kontakt
 8. Doklad totožnosti

 

 

 

 

 

 

Článok 6. 

 1. Aplikácia rozhodného práva

 

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/6400 109, http://www.soi.sk/

  

Prevádzkový poriadok Bitcoin ATM

POKYNY PRE OBSLUHU a PREVÁDZKOVÝ PORIADOK BITCOINMATU

Pri použití BITCOINMATU na nákup alebo predaj Bitcoinu alebo iných digitálnych mien súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a pokynmi používania. V prípade nesúhlasu, je využívanie BITCOINMATU zakázané.

 

Hodnota transakcie zodpovedá sume bez transakčného poplatku uvedeného na Bitcoinmate ako fixný poplatok. Transakčný poplatok je poplatok za extra službu, ktorou je služba odoslania/výberu transakcie na peňaženku zákazníka alebo prijatia/depozitu z externej peňaženku na peňaženku poskytovateľa služby.

Transakčný poplatok sa odčítava od celkovo vloženej sumy a nepredstavuje časť z hodnoty transakcie.

 

Spoločnosť zodpovedná za transakcie: MarketerIT s.r.o. Reklamácie zvyčajne vybavujeme do 3 pracovných dní od ich oznámenia. Zobrazovaný kurz na BITCOINMATe nemusí byť presný, nakoľko sa zobrazuje iba z posledných realizovaných transakcií na burze. Všetky poplatky sú uvedené priamo na obrazovke Bitcoin automatu.

 

Pred použitím automatu sa prosím uistite či máte:

 

Informácie ako postupovať v obrázkovej forme nájdete na stránke:

https://www.bitcoinmat.sk/upload/manual/FAQ/N%C3%A1kup.jpg

https://www.bitcoinmat.sk/upload/manual/FAQ/Predaj.jpg

https://www.bitcoinmat.sk/upload/manual/ostatne/V%C3%BDber_SK.jpg

 

Nákup virtuálnej meny:

 

Predaj virtuálnej meny:

 


Kontakt:

support@bitcoinmat.org

+421 233 056 222

+420 378 225 245