• BTC = 35535.00 €
  • LTC = 124.57 €
  • BCH = 464.33 €
  • ETH = 2198.76 €
  • DASH = 141.98 €
  • XRP = 0.64 €
  • USDT = 0.83 €
  • DOGE = 0.51 €
  • ADA = 2.06 €
  • LINK = 51.50 €
  • KSM = 515.00 €
Vstúpiť
Slovak

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky stránky www.BITCOINMAT.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Axiokrator Digital Solutions Ltd, Riga Feraiou 2, Limassol, Cyprus, pričom jednotlivé nákupy a predaje kryptomien či iných služieb sa poskytujú prostredníctvom našich poskytovateľov/partnerov.

 

Článok 1.

a) Úvodné ustanovenia:

- Všeobecné obchodné podmienky predstavujú podmienky poskytovania a využívania služieb na portáli www.bitcoinmat.sk a v automatoch BITCOINMAT.

- Upravujú vzťah obchodníka so zákazníkom, ktorý prejavil záujem o služby ktoré poskytuje obchodník na portáli www.bitcoinmat.sk a v automatoch BITCOINMAT.

- Vyplnením objednávkového formulára dostupného na portáliwww.bitcoinmat.sk a v automatoch BITCOINMAT a potvrdením jeho odoslania zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú podľa potreby aktualizované zo strany obchodníka a prevádzkovateľa.

- Ak s akoukoľvek časťou týchto VOP zákazník nesúhlasí, objednávku neuskutoční.

- Obchodník a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť VOP portálu www.bitcoinmat.sk a v automatoch BITCOINMAT, v súvislosti so zmenou právnej úpravy, trhových a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s kryptomenami alebo za účelom riadneho fungovania webovej stránky prevádzkovateľa, automatov BITCOINMAT a prípadne ďalších ním poskytovaných služieb.

- Zmeny VOP budú oznámené ich zverejnením na webovej stránke www.bitcoinmat.sk a v automatoch BITCOINMAT a nabodudnú účinnosť ich zverejnením.

b) Výklad pojmov:

- Kryptomena = digitálna mena (ďalej len „kryptomena“), ktorej predaj alebo nákup je možné zrealizovať prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk a cez automaty BITCOINMAT

- Kryptomenová adresa= elektronická peňaženka v podobe QR kódu alebo niekoľko miestneho kódu, ktorá

slúži na príjem alebo výdaj kryptomien;

- je možné ju vytvoriť priamo v obojsmerných automatoch BITCOINMAT

- alebo návod na vytvorenie peňaženky nájdete aj na portáli www.bitcoinmat.sk :

http://www.bitcoinmat.sk/clanky-a-oznamy/kde-zalozit-bitcoin-penazenku/

- Prevádzkovateľ= prevádzkovateľ portálu

Axiokrator Digital Solutions Ltd, Riga Feraiou 2, Limassol, Cyprus,

- Obchodník= osoba, ktorá pre zákazníka zabezpečuje predaj alebo nákup kryptomien

Zoznam Partnerov/Poskytovateľov služieb

- Zákazník= fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnením a odoslaním objednávkového formulára súhlasí s VOP a využíva poskytované služby prostredníctvom portáluwww.bitcoinmat.sk a cez automaty BITCOINMAT

c) Upozornenie:

- Kryptomenou sa podľa týchto VOP rozumie najmä Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) a iné.

- Kryptomeny nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že nie sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné a zmenárenské služby (t.j. Zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej Banky Slovenska.

- Kryptomeny sú vysoko volatilné, preto obsahujú obchody s kryptomenami vysokú mieru rizika.

- Kurzy kryptomien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže klient zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu jeho portfólia kryptomien, v ktoromkoľvek momente, ako dôsledok klientom realizovaného nákupu alebo predaja kryptomeny.

- Hodnota a možnosť využitia kryptomien v reálnom svete je založená na vývoji technológie a dôvere v túto technológiu. Nie je žiadna centrálna banka či iná autorita, ktorá by regulovala alebo korigovala vývoj tak, aby sa ochránila hodnota kryptomien v kritickej situácii poklesu ich hodnôt.

- Kryptomeny sú autonómne a široko neregulované svetové systémy špeciálnej siete firiem a jednotlivcov. Tí, čo kryptomeny nakupujú alebo predávajú, vyjadrujú svoju dôveru v digitálny, decentralizovaný a čiastočne anonymný systém, ktorý závisí na P2P sieti a kryptografii vo svojom fungovaní. Dôvera v kryptomeny môže skončiť v okamihu napr. nečakaného vývoja software, vládnych opatrení, vývoja kryptomien s lepšími vlastnosťami, atď. Dôvera sa môže taktiež stratiť v dôsledku straty alebo krádeže kryptomien alebo prerušenia priebehu transakcií hackermi alebo vládou.

Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto VOP.

- Podmienkou využitia služieb cez portál www.bitcoinmat.sk a cez automaty BITCOINMAT je pochopenie mechanizmu nákupu a pochopenie princípu fungovania kryptomien ako takých. Ak si nie je klient istý svojimi znalosťami danej problematiky, môže sa obrátiť na obchodníka alebo si doplniť informácie z verejne dostupných zdrojov.

- Predpokladom (podmienkou) nákupu a predaja kryptomeny prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk a automatov BITCOINMAT je dosiahnutie veku 18 rokov Klienta.

- Obchodník umožňuje, v súlade so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov s trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, realizáciu transakcie bez nutnosti osobnej identifikácie za hotovosť minimálne vo výške 50 EUR a maximálne vo výške 5000 EUR.

Článok 2.

a) Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien cez portál www.bitcoinmat.sk

Nákup kryptomeny je realizovaný:

1. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazníkom

2. vykonanou identifikáciou podľa čl. 5 v týchto VOP

3. zaslaním platobných inštrukcií pre úhradu kúpnej ceny

4. zložením príslušnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet obchodníka v závislosti od typu transakcie

5. v prípade potreby kontaktovaním zákazníka zo strany obchodníka a oznámením aktuálneho výmenného kurzu do 72 hodín od prijatia kúpnej ceny na príslušný bankový účet a to odoslaním emailovej správy na email zákazníka uvedený v objednávkovom formulári a v systéme admin. na stránke www.bitcoinmat.sk

6. odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka do 15 minút od odoslania kurzu obchodníkom mailom alebo do admin. systému na www.bitcoinmat.sk

7. následným poukázaním dohodnutého množstva kryptomeny na kryptomenovú adresu zákazníka uvedenú v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú

Predaj kryptomeny je realizovaný:

1. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazníkom

2. vykonanou identifikáciou podľa čl. 5 v týchto VOP

3. zaslaním platobných inštrukcií pre zloženie kryptomeny

4. zložením kryptomeny na účet kryptomenovej adresy obchodníka

5. kontaktovaním zákazníka zo strany obchodníka s oznámením aktuálneho výmenného kurzu do 72 hodín od prijatia kúpnej ceny na kryptomenovú adresu obchodníka a to odoslaním emailovej správy na email zákazníka uvedený v objednávkovom formulári

6. odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany zákazníka do 15 minút od odoslania mailu obchodníkom

7. následným poukázaním príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet zákazníka uvedený v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú

b) Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien cez automaty BITCOINMAT

Nákup kryptomeny je realizovaný:

1. zvolením príslušného tlačidla v automate pre nákup kryptomeny

2. prečítaním a potvrdením VOP

3. zadaním čiastky v €, pričom minimálna hodnota pre predaj kryptomeny je 50€

4. oskenovaním QR kódu t.j. kryptomenovej peňaženky automatom

5. vložením požadovanej sumy v €, pričom minimálna bankovka musí byť 50€

6. stlačením tlačidla hotovo

Predaj kryptomeny je realizovaný:

1. zvolením príslušného tlačidla v automate pre predaj kryptomeny

2. prečítaním a potvrdením VOP

3. zadaním čiastky v €, pričom minimálna hodnota pre predaj kryptomeny je 50€

4. vydaním lístku s pokynmi, na akú kryptomenovú adresu poslať daný počet kryptomeny

5. oskenovaním QR kódu na danom lístku mobilom a odoslať tak kryptomenu na adresu obchodníka

6. prijatím sms s upozornením o realizácii transakcie

7. zvolením príslušného tlačidla v automate pre výber hotovosti

8. oskenovaním QR kódu na danom lístku automatom

9. vyberiete svoju hotovosť z podávača

c) Aký kurz používame?

- Nákupné a predajné kurzy kryptomien, ktoré sú zobrazované na úvodnej stránke www.bitcoinmat.sk sú orientačné. Aktuálny výmenný kurz je zo strany obchodníka zákazníkovi oznámený v lehote 72 hodín od oznámenia pripísania príslušnej čiastky na účet obchodníka, kde zákazník obchodníkovi musí do 15 minút od odoslania obchodníkovho mailu oznámiť, či súhlasí s uskutočnením obchodu alebo nie. V prípade nedodržania 15 minútovej lehoty na potvrdenie kurzu, bude transakcia stornovaná. Pri nákupe a predaji kryptomien je teda použitý kurz, ktorý je aktuálny po vzájomnom odsúhlasení výmenného kurzu tesne pred zrealizovaním transakcie.

- Nákupne a predajné kurzy kryptomien, ktoré sú zobrazované na automatoch BITCOINMAT sú aktuálne, ponížené o príslušné poplatky. Kurz sa mení takmer každú minútu.

d) Spôsob úhrady kúpnej ceny pri transakciách cez portál www.bitcoinmat.sk

- Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručenia platobných inštrukcií, a to jedným z týchto spôsobov:

1. bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno v prípade nákupu kryptomien

2. vkladom hotovosti na prepážke banky v prípade nákupu kryptomien pod vlastným menom

3. odoslaním príslušného množstva kryptomien z vlastnej kryptomenovej adresy zákazníka na kryptomenovú adresu obchodníka v prípade predaja kryptomien

- Úhrada kúpnej ceny kryptomeny bezhotovostným prevodom z bankového účtu tretej osoby alebo zloženie kryptomeny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z elektronickej peňaženky tretej osoby nie je prípustné.

- V prípade, ak zo strany zákazníka dôjde k úhrade kúpnej ceny po uplynutí lehoty uvedenej v platobných inštrukciách alebo nebude poukázaná kúpna cena v správnej výške, obchodník vráti zákazníkovi ním uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, s výnimkou, ak zákazník bude trvať na zrealizovaní obchodu, čo však musí zákazník obchodníkovi výslovne písomne oznámiť a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu obchodníka info@bitcoinmat.sk , kde je obchodník oprávnený skontaktovať zákazníka za účelom dojednania si ďalších podmienok a môže si odpočítať náklady na odoslanie financií/ kryptomeny.

Článok 3.

a) Práva, povinnosti a zodpovednosť obchodníka

- nezodpovedá za prerušenie alebo iné zhoršenie služieb poskytovaných prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk a automatov BITCOINMAT v dôsledku neočakávaných udalostí, ktoré sa prihodia, najmä vojna, štrajk, požiar, potopa, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy a živelné pohromy; teroristické útoky; zlyhanie telekomunikačnej prevádzky, ktoré sú schopné ovplyvniť fungovanie portálu www.bitcoinmat.sk a automatov BITCOINMAT

- nezodpovedá za zneužitie hesla ku kryptomenovej adrese alebo zneužitie emailovej adresy klienta

- nezodpovedá za škody a straty spôsobené v dôsledku rozhodnutia súdu, polície a iných orgánov štátnej moci, ani za škody a straty vzniknuté klientovi v dôsledku zmeny právnych predpisov

- nezodpovedá za riziká kryptomien, ktoré nemôže akokoľvek ovplyvniť

- zaväzuje vykonať identifikáciu a overenie podľa príslušnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a vyhradzuje si právo požadovať od klienta údaje uvedené v čl. 5 týchto VOP

- zaväzuje sa spracúvať a zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike

- negarantuje trhovú cenu kryptomeny v budúcnosti, nakoľko je cena kryptomien vysoko volatilná

- zaväzuje sa do 72 hodín od prijatia finančnej čiastky na bankový účet alebo príslušnej čiastky kryptomeny na kryptomenovú adresu obchodníka, kontaktovať zákazníka a oznámiť mu aktuálny výmenný kurz

- zaväzuje sa ihneď po odsúhlasení výmenného kurzu klientom, zaslať príslušnú čiastku kryptomeny na kryptomenovú adresu alebo finančnú čiastku na bankový účet klienta

- nezodpovedá za stratené transakcie po ich odoslaní klientovi

b) Práva, povinnosti a zodpovednosť zákazníka

- povinnosť starostlivo zvážiť, či jeho finančná situácia a schopnosť posúdiť riziko zodpovedá povahe nákupu alebo predaja kryptomeny a realizovať nákup alebo predaj až po tomto starostlivom zvážení

- súčasne berie plne na vedomie uvedené riziká a skutočnosť, že obchodník nemôže tieto riziká akokoľvek ovplyvniť a nie je za ne teda zodpovedná

- berie na vedomie, že bol obchodníkom oboznámený s nebezpečenstvom kolísania cien kryptomien

- berie na vedomie, že súčasné právne regulácie kryptomeny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť a zaväzuje sa tieto zmeny, ako aj s tým spojené zmeny týchto VOP, plne rešpektovať

- súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári obchodníka pre účely nákupu a predaja kryptomien

- berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje, ktoré obchodník vyžaduje pre identifikáciu a overenie klienta podľa čl. 5 týchto VOP, ich poskytnutie obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie

- sa zaväzuje uvádzať obchodníkovi pravdivé informácie a údaje, v súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby sa taktiež zaväzuje neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie

- sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručených platobných inštrukcií a to bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno alebo priamym vkladom hotovosti na bankový účet obchodníka v prípade nákupu kryptomeny cez portál www.bitcoinmat.sk

- sa zaväzuje odoslať príslušné množstvo kryptomeny z kryptomenovej adresy klienta na kryptomenovú adresu obchodníka v prípade predaja kryptomeny cez portál www.bitcoinmat.sk

- sa zaväzuje k uskutočneniu obchodu používať výhradne svoje vlastné peňažné prostriedky, prípadne kryptomenu patriacu výlučne jemu, nie tretej osobe

 

- berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny v zmysle doručených platobných inštrukcií prevodom z bankového účtu tretej osoby v prípade nákupu kryptomeny nie je prípustné

- berie na vedomie, že zloženie kryptomeny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z kryptomenovej adresy tretej osoby v prípade predaja kryptomeny nie je prípustné

- sa zaväzuje, že nevyužije služby prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom siete automatov BITCOINMAT alebo poskytovaných akoukoľvek inou cestou, k nákupu a predaju kryptomeny, ak by tieto nákupy alebo predaje :

- presiahli v období 1 kalendárneho dňa hodnotu 5000€ bez registrácie v Slovenskej republike a 1000€ v Českej republike

- by boli rozdelené do viacerých spolu akokoľvek súvisiacich obchodov, ktoré by v súčte presiahli hodnotu 5000€ bez registrácie Slovenskej republike a 1000€ v Českej republike

- by boli uskutočňované do alebo z krajín, ktoré sú považované z hľadiska Zákona č. 297/2008 za rizikové alebo vysoko rizikové

- by boli uskutočňované osobe alebo od osoby, ktorá má pôvod v rizikovej alebo vysoko rizikovej krajine

 

Článok 4.

a) Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy cez portál www.bitcoinmat.sk

- Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku zákazníka bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu – transakcie (nákupu alebo predaja kryptomeny), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí zákazníka odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke. V prípade, ak zo strany zákazníka už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu obchodníka, obchodník odošle kúpnu cenu, poníženú o poplatky za transakcie, späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu zákazníka, z ktorého bola zákazníkom odoslaná, a to bez zbytočného odkladu.

- Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku klienta na základe podozrenia z porušenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

- Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade neodsúhlasenia výmenného kurzu do 15 minút od odoslania emailu obchodníka klientovi a v prípade ak klient neupovedomí obchodníka o znovu zaslanie emailu na odsúhlasenie výmenného kurzu

- Zákazník má právo zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu, a to odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovú adresu obchodníka info@bitcoinmat.sk. V prípade, ak zo strany zákazníka pred zrušením objednávky z jeho strany, už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu obchodníka, obchodník odošle kúpnu cenu, poníženú o poplatky za transakcie, späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu zákazníka, z ktorého bola odoslaná.

- Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej s obchodníkom podľa týchto VOP, resp. od zrealizovanej transakcie, pretože cena kryptomeny, ktorá je predmetom ich zmluvného vzťahu, závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli obchodníka

Článok 5.

a) Identifikácia zákazníka a ochrana osobných údajov

- Pokiaľ sa zákazník rozhodne využiť služby internetového portálu www.bitcoinmat.sk alebo automatov BITCOINMAT je povinný poskytnúť požadované informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou:

a) Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby

b) Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO

c) Trvalý pobyt alt. sídlo

d) Platnú e-mailovú adresu

e) Bankovú účet v tvare IBAN

f) Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)

g) Telefónny kontakt

h) Doklad totožnosti

i) Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré obchodník považuje za nevyhnutné

- Obchodník a Prevádzkovateľ Internetového portálu www.bitcoinmat.sk je osobou povinnou v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a vyhradzuje si právo vykonať identifikáciu zákazníka – záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomien podľa § 7 uvedeného zákona, a to spôsobom uvedeným v § 8 uvedeného zákona. Za týmto účelom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať od zákazníkov (záujemcov o kúpu alebo predaj kryptomien) nasledovné údaje:

a) Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby

b) Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO

c) Trvalý pobyt alt. sídlo

d) Platnú e-mailovú adresu

e) Bankovú účet v tvare IBAN

f) Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)

g) Telefónny kontakt

h) Doklad totožnosti

i) Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré obchodník považuje za nevyhnutné

- Obchodník a Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo požadovať od zákazníka (záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomeny) preukázanie sa občianskym preukazom, alebo iným preukazom totožnosti, dokladom o existencii právnickej osoby a dokladom preukazujúcim identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a ďalších dokladov požadovaných podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

- Identifikácia zákazníka sa vykoná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. a v súlade s vnútornou smernicou obchodníka, podľa pokynov obchodníka, vzájomnou komunikáciou obchodníka so zákazníkom po uskutočnení objednávky pred odoslaním zálohovej faktúry zákazníkovi.

- Obchodník odmietne realizáciu transakcie so zákazníkom v prípade, že:

a) sa zákazník odmietne podrobiť identifikácii

b) ak nie je identifikáciu z iného dôvodu možné vykonať

c) ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých zákazníkom

d) ak má pochybnosti o pravosti predložených dokladov

- Zákazníci – záujemcovia o služby prostredníctvom webovej adresy www.bitcoinmat.sk alebo automatov BITCOINMAT používajú pri využívaní služieb poskytujúcich prevádzkovateľom svoje skutočné mená a priezviská alt. Obchodné meno/sídlo a zaväzujú sa uvádzať pravdivé informácie. V súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby sa zákazníci zaväzujú neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie.

- Obchodník spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike.

- Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári obchodníka pre účely stanovené nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v uvedenom formulári:

a) Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby

b) Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO

c) Trvalý pobyt alt. sídlo

d) Platnú e-mailovú adresu

e) Bankový účet v tvare IBAN

f) Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)

g) Telefónny kontakt

h) Doklad totožnosti

- Zákazník si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ustanovení nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

- Všetky údaje zákazníka uvedené vo formulári, ako aj všetky zákazníkom poskytnuté údaje vrátane osobných údajov sú obchodníkom zhromažďované a spracúvané výhradne pre účely realizácie transakcií v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

- Obchodník prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu a spracúvať ich v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci obchodníka alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy s obchodníkom a ďalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po ukončení pracovného pomeru alebo práce.

- Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje požadované v objednávkovom formulári a poskytnutie údajov vyžadovaných pre identifikáciu zákazníka v zmysle čl. 5 týchto VOP, ich poskytnutie obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie.

- Zákazník, ktorý úspešne zrealizoval nákup alebo predaj kryptomeny prostredníctvom www.bitcoinmat.sk alebo prostredníctvom automatov BITCOINMAT súhlasí s tým, že obchodník mu je oprávnený zasielať akékoľvek mailové správy, najmä informácie o novinkách a možnostiach, ktoré ponúka.

Článok 6.

a) Aplikácia rozhodného práva

- VOP používania webovej stránky www.bitcoinmat.sk a automatov BITCOINMAT a rovnako aj všetky ich zmeny podliehajú právnym normám Slovenskej republiky. VOP sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi zákazníkom a ADAMM, s.r.o. sa budú sporové strany snažiť vyriešiť zmierlivo, inak všetky vzniknuté spory podliehajú jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.

- Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia =

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/6400 109, http://www.soi.sk/

- Ďalšia forma riešenia prípadného sporu je ODR platforma: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Prevadzkovy poriadok Bitcoin ATM

POKYNY PRE OBSLUHU a PREVÁDZKOVÝ PORIADOK BITCOINMATU

 

Pri použití BITCOINMATU na nákup alebo predaj Bitcoinu alebo iných digitálnych mien súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a pokynmi používania. V prípade nesúhlasu, je využívanie BITCOINMATU zakázané.

Pred použitím automatu sa prosím uistite či máte:

1. Plne synchronizovanú peňaženku digitálnej meny

2. Prístup na Internet

3. Dostatok finančných prostriedkov alebo dostatok digitálnej meny.

Informácie ako postupovať v obrázkovej forme nájdete na stránke:

http://www.bitcoinmat.sk/informacie/faq/dolezite-informacie/ako-kupit-bitcoin/

http://www.bitcoinmat.sk/clanky-a-oznamy/ako-predat-bitcoin/

Nákup virtuálnej meny:

1. Zvoľte si digitálnu menu ktorú chcete nakúpiť.

2. Oskenujte Vašu adresu peňaženky.

3. Vložte peniaze v eurách do BITCOINMATU – Prvá bankovka musí byť minimálne v hodnote 50,- EUR. Inak sú

povolené 50 a 100 eurové bankovky.

4. BITCOINMAT Vám pošle virtuálnu menu na vami zadanú adresu v bode 2.

5. Stlačte tlačidlo Hotovo.

6. Skontrolujte si obsah peňaženky a niektorý z block chain explorerov či Vaša platba dorazila.

Predaj virtuálnej meny:

1. Zvoľte predaj digitálnej meny.

2. Navoľte si sumu predaja a potvrďte predaj.

3. BITCOINMAT Vám vytlačí potvrdenku kam treba poslať digitálnu menu do 45 minút.

4. Oskenujte QR kód a pošlite požadovanú transakciu.

5. Po prvom potvrdení transakcie prosím zvoľte vyber hotovosti.

6. Oskenujte druhý QR kód z potvrdenky určený na výber hotovosti.

7. BITCOINMAT Vám následne vydá vami zvolenú hotovosť z bodu 2.

8. Poplatky sú uvedené nižšie. Výmenný kurz pre nákup a predaj je získavaný z burzy Kraken/Bitstamp/CoinMate.

Všetky transakcie sú finálne k času uskutočnenia.

V prípade chyby na strane klienta si prevádzkovateľ vyhradzuje právo naúčtovať manipulačný poplatok 30 Eur za každú začatú hodinu manuálneho zásahu. V prípade nedodržania prevádzkového poriadku alebo pokynov pre obsluhu BITCOINMATu, prevádzkovateľ ani správca transakcií nenesie žiadnu zodpovednosť pri akejkoľvek strate na strane klienta.

Kontakt:

info@bitcoinmat.sk

+421 908 222 644

Spoločnosť zodpovedná za transakcie: ADAMM, s.r.o.

Reklamácie zvyčajne vybavujeme do 3 pracovných dní od ich oznámenia.

 

Zobrazovaný kurz na BITCOINMATe nemusí byť presný, nakoľko sa zobrazuje iba z posledných realizovaných transakcií na burze.

 

Všetky poplatky sú uvedené priamo na obrazovke Bitcoin automatu.